സൂറ യൂസുഫ് 40-43

സൂറ യൂസുഫ് 40-43 Surah Al Yousuf 40-43

December 29, 2014 in ഖുര്‍ആന്‍ ക്ളാസുകള്‍, യൂസുഫ് (യൂസുഫ് അലൈഹി സലാം) by

No comments yet

സൂറ യൂസുഫ് 36-39

സൂറ യൂസുഫ് 36-39 Surah Al Yousuf 36-39

December 29, 2014 in ഖുര്‍ആന്‍ ക്ളാസുകള്‍, യൂസുഫ് (യൂസുഫ് അലൈഹി സലാം) by

No comments yet

സൂറ യൂസുഫ് 31-35

സൂറ യൂസുഫ് 31-35 Surah Al Yousuf 31-35

December 29, 2014 in ഖുര്‍ആന്‍ ക്ളാസുകള്‍, യൂസുഫ് (യൂസുഫ് അലൈഹി സലാം) by

No comments yet

സൂറ യൂസുഫ് 24-30

സൂറ യൂസുഫ് 24-30 Surah Al Yousuf 24-30

December 29, 2014 in ഖുര്‍ആന്‍ ക്ളാസുകള്‍, യൂസുഫ് (യൂസുഫ് അലൈഹി സലാം) by

No comments yet

സൂറ യൂസുഫ് 19-23

സൂറ യൂസുഫ് 19-23 Surah Al Yousuf 19-23

December 29, 2014 in ഖുര്‍ആന്‍ ക്ളാസുകള്‍, യൂസുഫ് (യൂസുഫ് അലൈഹി സലാം) by

No comments yet

സൂറ യൂസുഫ് 07-18

സൂറ യൂസുഫ് 07-18 Surah Al Yousuf 07-18

December 29, 2014 in ഖുര്‍ആന്‍ ക്ളാസുകള്‍, യൂസുഫ് (യൂസുഫ് അലൈഹി സലാം) by

No comments yet

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856