പരസ്പര സഹകരണം – ഉമ്മർ സാഹിബ്‌

പരസ്പര സഹകരണം – ഉമ്മർ സാഹിബ്‌ Paraspara-Sahakaranam-VCPUmmer

December 29, 2014 in വെള്ളിയാഴ്ച ക്ളാസുകള്‍ by

No comments yet

ഇസ്രാഉം മിഅരാജും – ഉമ്മർ സാഹിബ്‌

ഇസ്രാഉം മിഅരാജും – ഉമ്മർ സാഹിബ്‌ Isra_va_Miraj-VCPUmmer

December 29, 2014 in വെള്ളിയാഴ്ച ക്ളാസുകള്‍ by

No comments yet

ഹദീസ് – ഉമ്മർ സാഹിബ്‌

ഹദീസ് – ഉമ്മർ സാഹിബ്‌ Hadhees-VCPUmmer

December 29, 2014 in വെള്ളിയാഴ്ച ക്ളാസുകള്‍ by

No comments yet

ധൂർത്ത്‌ – ഉമ്മർ സാഹിബ്‌

ധൂർത്ത്‌ – ഉമ്മർ സാഹിബ്‌ Dhoorth-VCPUmmer

December 29, 2014 in വെള്ളിയാഴ്ച ക്ളാസുകള്‍ by

No comments yet

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856